התוכן העיקרי

הודעת התראה

בינוי ופיתוח קהילתי


הצעה לבינוי ופיתוח קהילתי בגישת שלושת המעגלים:

מה קורה לנו?קהילות הישובים הכפריים, מושבים וקיבוצים, עוברות בעשור האחרון תהליכים משמעותיים ומתמודדות עם שינויים רבים, כתוצאה מקליטה וצמיחה דמוגרפית. שינויים אלו מחייבים התאמת מנגנונים והטמעה של עושים חדשים במציאות היישובית.
מאחר ומרבית האנשים שחיים בקהילות רוצים לעשות, ליזום או לתרום בדרכים מגוונות, קיימת אנרגיה אותנטית של עשייה באופנים שונים, שפעמים רבות נבלמת בשל חוסר בכלים מיטביים, פלטפורמה מכוונת, כללי משחק מוסכמים או סיבות נוספות ייחודיות. כשלא מתאפשרת פעולה או עשייה, נוטה אנרגיה זו להיות מנותבת ל'מרמרת צרבת', לבלבול מתח וכעסים ובמקרים קיצוניים אף להרס או אבדון, לא בהכרח מכוון או מודע.
בשונה מתהליכי קליטה מסורתיים (עבר) בהם הציפייה מהנקלט הייתה "ילמדו ילמדו – בסוף יהיו כמונו" הרי שהיום, כתוצאה משינויים באורחות חיים ובמציאות הסביבתית, ישנן שתי אוכלוסיות (ולעתים יותר) ותיקה וחדשה, אשר נדרשות ביחד לבנות משהו חדש עבור כולם – כעיין " טוב משותף". לכן חשים לעתים החברים הוותיקים כי גם הם למעשה נקלטים בתוך מציאות שמשתנה סביבם, נדרשים ללמוד שפה אחרת, לפרק ולהרכיב מחדש מוסכמות ולהסתגל לשינויים. גם אצלם עלולה אנרגיית העשייה לעבור  את המשברים המוזכרים מעלה.

הקהילה מפספסת פעמיים – את האנשים ואת מה שהם היו עשויים לחולל במומנטום.

מה ניתן לעשות?אנו מציעים יצירת מנגנונים והקניית כלים לעשייה זו המשרתת את הטוב המשותף ביישוב, הן באמצעות המנגנונים המוסדיים הקבועים (ועד, ועדות וצוותים שונים) והן במרחב הקהילתי-חברתי האוטנטי וה'בלתי מאורגן'.
יישובים רבים עוסקים בבינוי קהילתי: קליטה וחיבור אוכלוסיות, העמקה השייכות, מבנה ותרבות ארגונית וכד' ; וצורכים לשם כך ליווי חיצוני מקצועי, בעזרת המועצות או עצמאית. היוזמה להתערב בבניית הקהילה מגיעה לא אחת מתוך זירות משבריות כגון: אי תפקוד מוסדי, מתחים בין-אישיים ובין קבוצות, ענייני מיסוי ותקציב וכד'. בניהול החיים ביישוב, עומדות לרשותו שתי זירות 'בריאות' מרכזיות  לבניית קהילה -  חינוך ותרבות. מתוך הראייה הזו אנחנו נכנסים ומציעים ליישוב ליווי מקצועי – על מנת לצמצם או למנוע התערבויות דרך מצבים פתולוגיים, יש להתאים ולבנות מערכות יישוביות יציבות, מותאמות צרכים עכשוויים ושיטות בנות זמננו, שתשרתנה את הקהילה לאורך זמן ותאפשרנה צמיחת חברה בריאה, טובה ויציבה.

מה חדש?הרעיון הוא לעבור מחשיבה על "פיתוח מנהיגות"  לתפיסה של סינרגיה ובניית שותפויות ברות קיימא במטרה לאפשר לספונטניות ול'אש' שצומחת בקהילה, להחזיק מעמד לאורך זמן ולהתפתח באופן הבריא והחזק ביותר. בגישת פיתוח מנהיגות עובדים בעיקר עם ועדים וצוותי ניהול, על פי רוב במרחב מסורתי של כללי משחק ותפוקות. בניית שותפויות פועלת במרחב מורכב ומאפשר יותר, עושה שימוש בכוחות ומיומנויות הקיימות בקהילה, תוך חיבור (נכון אבל לא תמיד טבעי...) למוסדות ומנגנונים הניהוליים. ניתן ורצוי לשלב ולשתף מעגלים רחבים ו/או מצומצמים, לפי הנושא והעניין, במטרה לחזק את המעשה המשותף ביישוב.
בהנחייתנו, יתאפשר לכם לבנות מהלך קהילתי משולב שמטרתו לחבר ולשכלל את האיזון שבין התשוקה לפעול לבין ההסכמה לקחת חלק במנגנון מוסכם, בהיר, מתואם (אינטגרטיבי) - על ידי פעולה משולבת בכל הכלים והמנגנונים היוצרים קהילה- בניית מערכות, ניהול כלכלי, חינוך, תרבות, איכות סביבה ואיכות חיים.מהלך קהילתי משולב בגישה שלושת המעגלים מביא לשיפור הלכידות והשיתופיות ביישוב ומשפר את החוסן הקהילתי, באופן שמגביר עמידות בפני מחלוקות, משברים ומצבי חירום.

 

מעגלים אפשריים להתערבות:

קהילתי חינוכי תרבותי– התאמת מערכת החינוך והתרבות לצרכי הקהילה המשתנים והטמעת השיח החינוכי בתוך הקהילה כחלק מרכזי בהוויה.

בניית מערכות ארגוניות – התאמות במבנה של ועדות או צוותים, החלטות על הרכב או ייצוג ומשמעויותיו, חידוש והטמעה של כללי משחק, שגרות ניהול ונורמות התנהגותיות מוסכמות שיתמכו ביכולת של המבנה הארגוני הפורמלי לשתף פעולה עם השטח היישובי הלא פורמלי.

ניהול כלכלי -  כיצד ניתן לפוך את המערכות השונות למרכז רווח, בניית מסד נתונים לשליטה ובקרה ניהול תקציב ותמחור, התאמת המערכת לשפה הכלכלית המשתנה. יצירת חיבור סינרגטי מיטבי בין התחום העסקי כלכלי לתחומים הקהילתיים, מבלי לפגוע בהפרדה בין השניים, ובמה שהיא משרתת. יצירת אקלים מעודד יוזמה ויזמות קהילתית, המשפיע סינרגטית על שייכות והזדהות ופועל ישירות למקסום אפשרויות תעסוקה ופרנסה של אוכלוסיית היישוב.

תרבות בונה קהילה – חיבור בין המסורות היישוביות ובין צרכים בני זמננו, תוך מודעות ומתן מקום להטרוגניות ושילוב אוכלוסיות. חיזוק 'היחד' באמצעות עשייה משותפת, כגון למידה בצוותא, יצירה מקומית, חגים ומועדים, מפגשים והגברת הכרות וקרבה. בחינה אמיתית של רצונות, צרכים, יכולות בכל הקשור לחיי התרבות ביישוב והסכמה מחודשת על עוגנים ומעגלים שונים ומשלימים בנושא זה.

שיטת העבודה:

  • אנו מציעים ליווי יישובי קהילתי כולל למשך שנה, בשלוש רמות: מנהלים, צוותים, קהילה.
  • הליווי יתבצע על פי השלבים הבאים:
  •           אבחון אינטגרטיבי של רמת קהילתיות ופערים בין רצוי למצוי. האבחון יבוצע על ידי ראיונות עם מספר נציגים וגורמים בקהילה: מנהלים וממלאי תפקיד, קבוצות שונות באוכלוסייה.  
  •  מפגש סדנאי בן יומיים, בו מתבצע אבחון סינרגטי ונבנית תכנית פעולה (על פי כלים מתוך שיטת אדיג'ס syndag*). בהשתתפות הציבור כולו או גוף מייצג, בהתאם לגודל יישוב.  מטרה המפגש להתניע את התהליך בתוך הקהילה ולגייס את מירב השותפים, תוך יצירת תמונה מפורטת ומוגדרת של הבעיות שרוצים לפתור, הנושאים שחשוב לקדם   וכיוב'.
  •  חלוקה לקבוצות עבודה לפי תחומי הפיתוח הקהילתי: מנהיגות וארגון/חינוך ותרבות/כלכלה ויזמות, או אחרות. גישור וחיבור בין חברי הקהילה השונים. בניית סקיצה לתכנית משימות, לוחות זמנים וצמתי חיבור ובקרה.
  •  מפגש קהילתי נוסף כדי לאפשר חשיפה של הרעיונות ותהליכי העבודה שנעשו בצוותים השונים ואישורם להמשך התהליך, על פי התכנית שנבנתה.
  • משוב והערכה – סיכום ההתערבות, כולל דגשים להמשך חיזוק והפעלת התשתיות הקהילתיות שניבנו.
  • אנו מספקים מענה משולב.  צוות רב תחומי ורב מקצועי המציג יכולות משלימות הכרחיות בבניית קהילה. מגוון כלים ושיטות עבודה שונות למשלימות לשלבים שונים בתהליך.  יכולת להתאים, הן את השלבים והן את השיטות למאפיינים הייחודיים לקהילה וליישוב, כמו גם לצרכים קונקרטיים ולקצב ההתקדמות.  ניסיון מוכח בעשרות יישובים וקהילות, במועצות ובאזורים שונים. הדרך שעשינו מאפשר למקסם מימוש של משאבי ידע ופרקטיקה מעשית מונגשת.